OZNÁMENÍ

Opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky dne 12. 3. 2020, na doporučení prezidia Exekutorské komory České republiky ze dne 12. 3. 2020 a na usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 87/2020 Sb., soudní exekutor Mgr. Pavel Preus, Exekutorský úřad Praha 8, do odvolání omezuje stanovené úřední i pokladní hodiny a provoz podatelny Exekutorského úřadu Praha 8 pro veřejnost takto:

pondělí – 10:00 až 12:00 hod.

středa – 13:00 až 15:00 hod.

 

S ohledem na aktuální situaci však doporučujeme veškeré návštěvy (včetně hotovostní úhrady vymáhané povinnosti) vždy předem dojednat e-mailem na eupraha8@eupraha8.cz (popř. na níže uvedených kontaktech nebo na tel. +420 224 262 828, +420 224 262 829 a + 420 775 250 086). Pokud k předchozí domluvě tímto způsobem nedojde, nemůžeme garantovat okamžité vyřešení Vašeho požadavku. V rámci uvedených kontaktů je pak v případě nutnosti možné též dojednat termín návštěvy i mimo výše uvedené časové rozmezí.

V návaznosti na uvedené výše tedy soudní exekutor žádá účastníky řízení a jejich zástupce, jakož i další osoby, aby v maximální míře využívali distančních způsobů komunikace s exekutorským úřadem a plnění vymáhaných povinností.

Veškerá podání je možno činit distančním způsobem takto:

 1. prostřednictvím datové schránky – ID DS soudního exekutora: wr2y6rr
 2. e-mailem na elektronickou adresu: eupraha8@eupraha8.cz
 3. prostřednictvím provozovatele poštovní služeb (např. Česká pošta, s.p.) na adresu sídla soudního exekutora Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Při naléhavosti Vašeho požadavku volte komunikaci prostřednictvím e-mailu eupraha8@eupraha8.cz. Bližší požadavky na formu podání ve věci samé, ke kterým se váží zákonem stanovené procesní následky, viz Instrukce na http://www.eupraha8.cz/kontakty/.

Plnění vymáhaných peněžitých povinností distančním způsobem je možné takto:

 1. bezhotovostním převodem na účet č.:
  • 2113340545/2700 ve všech případech, vyjma uvedeného dále
  • 279369541/0300 v případě exekučních řízení vedených pro vymožení peněžité povinnosti v měně EURO
  • 259629799/0300 v případě exekučních řízení převzatých po soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém vedených na návrh oprávněného T-Mobile Czech Republic a.s.
  • 180600651/0300 v případě exekučních řízení převzatých po soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém vedených na návrh ostatních oprávněných
 2. hotovostním vkladem na výše uvedené účty na pobočce peněžního ústavu (2700 – UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.; 0300 – Československá obchodní banka, a.s.)

Variabilní symbol pro platbu je vždy tvořen částí spisové značky (sp. zn.) či čísla jednacího (č. j.) za „EX“ bez lomítka; u čísla jednacího taktéž bez části za pomlčkou. Například sp. zn. 204 EX 23/17 i č. j. 204 EX 23/17-15 mají VS = 2317.

Dále žádáme též případné dražitele o bezhotovostní složení dražebních jistot na účet č. 2113340554/2700, VS jak uvedeno výše, SS: rodné číslo / IČO dražitele.

 

 

Upozornění na podvodné telefonáty a emaily

V posledních dnech jsme zaznamenali několik telefonátů ze strany třetích osob, které nás informovaly o podvodných aktivitách neznámých osob vydávajících se za náš úřad.  Informovaly nás, že byly kontaktovány naším úřadem a byly vyzvány k úhradě smyšleného dluhu. Volající osoba měla mít přízvuk cizího státního příslušníka a emailové zprávy obsahovaly značné množství gramatických chyb.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tímto způsobem s účastníky řízení nekomunikujeme. Setkáte-li se s podobným případem, můžete svou situaci ověřit u nás na telefonním čísle +420 224 262 828-9 či emailem na eupraha8@eupraha8.cz.

Převzetí některých exekucí od soudního exekutora JUDr. Jiřího Komárka

Soudní exekutor účastníkům řízení oznamuje, že dne 21. 12. 2018 od JUDr. Jiřího Komárka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, převzal dle § 44b odst. 1 e.ř. všechny dosud neskončené exekuce vedené ve prospěch oprávněných  LAMA energy a.s., DIGI CZ s.r.o. a Gas International s.r.o. Pokud nebylo soudním exekutorem výslovně sděleno jinak, je plnění na vymáhanou povinnost od tohoto data nutné hradit na účet č. 2113340545/2700 s uvedením VS: rodné či identifikační číslo povinného, SS:  spisová značka JUDr. Jiřího Komárka (např. 038 EX 1691/17 = SS: 169117).

Ochrana osobních údajů

Soudní exekutor s účinností od 25. 5. 2018 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se mohou subjekty údajů obracet ve věcech zpracování osobních údajů soudním exekutorem jakožto správcem, a to prostřednictvím e-mailu: gdpr@eupraha8.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) viz tento odkaz.

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus

S účinností od 1.8.2016 byl po odstupujícím soudním exekutorovi Mgr. Michalu Rudém, kterému zanikl výkon úřadu 31.7.2016, novým soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 8 ministrem spravedlnosti jmenován Mgr. Pavel Preus, který od Mgr. Michala Rudého převzal veškeré spisy a dále pokračuje v provádění exekuční a další činnosti.

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus upozorňuje, že od Mgr. Michala Rudého nepřevzal exekuční řízení vedená ve prospěch oprávněného MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.). V těchto exekučních řízeních došlo ke změně soudního exekutora na návrh oprávněného ještě před zánikem výkonu exekutorského úřadu Mgr. Michala Rudého a tato exekuční řízení vede JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Seifertova 17, Praha 3, tel.: 224 920 094, e-mail: info@exekucerychle.cz.

KONTAKTY

 

 • Adresa:
  •  Kodaňská 1441/46
  • 101 00 Praha 10
 • Telefon: +420 224 262 828-9
 • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
 • ID datové schránky: wr2y6rr
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00