INSTRUKCE

Pro nahlížení do spisu je nutné se objednat vždy jeden pracovní den dopředu.

 

 

Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, zřídil podatelnu exekutorského úřadu, takto:

 

Obecná ustanovení k provozu podatelny:

 

– podání je možno učinit písemně nebo osobně;

 

– písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě;

 

– písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění, nebude-li takové podání ve stanovené lhůtě doplněno, není k němu přihlíženo;

 

– u písemného podání v elektronické podobě, podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo písemného podání v elektronické podobě učiněného prostřednictvím datových schránek se nevyžaduje jeho doplnění předložením originálu;

 

– z každého podání musí být patrno, komu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno; zákon může pro podání určitého druhu vyžadovat další náležitosti.

 

Podatelna přijímající písemná podání učiněná v listinné podobě poštovní přepravou:

 

– písemná podání zasílejte na adresu: Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10;

 

– písemná podání jsou přijímána bez omezení každý pracovní den dle dispozic přepravce;

 

– doporučujeme písemná podání odesílat formou doporučeného dopisu, případně jinou obdobnou formou, kdy je přepravcem odesílateli vystaveno potvrzení o přijetí zásilky k přepravě a je možné případné nedoručení takové zásilky u přepravce reklamovat;

 

– upozorňujeme podavatele, že písemnosti došlé soudnímu exekutorovi není možné vydat zpět, a to ani po skončení exekučního řízen (týká se rovněž plných mocí);

 

– z každého podání učiněného u soudního musí být patrno, že je určeno soudnímu exekutorovi Mgr. Pavlu Preusovi (u podání zasílaných pouze na vědomí je třeba toto výslovně uvést), kdo je činí (označit zda a o kterého účastníka exekučního řízení se jedná, případně v jakém postavení v tom kterém exekučním řízení podavatel vystupuje), které věci se týká (minimálně označením spisové značky exekučního řízení, případně čísla jednacího nebo jiné nezaměnitelné identifikace konkrétního exekučního řízení) a co je podáním sledováno, musí být datováno a podepsáno a současně musí být podání doručeno ve svém originále či ověřené kopii (u podání učiněných v prosté kopii se jedná o vadně učiněná podání, nesplňující základní náležitost, a to podpis podavatele; podavatel je povinen vždy uvést čeho se zasláním listin domáhá – nepostačuje zaslání listin, z nichž si má soudní exekutor dovodit záměr podavatele);

 

– podatelna v sídle exekutorského úřadu dále přijímá:

 

– podání učiněná elektronicky na technickém nosiči dat zaslaném poštovní přepravou či doručeném osobně (k technickým podmínkám přijetí podání učiněných elektronicky viz níže);

 

– podání doručená osobně.

 

Podatelna přijímající písemná podání učiněná v elektronické podobě:

 

Podání činěná elektronicky veřejnou datovou sítí prostřednictvím datových schránek

 

– identifikátor datové schránky soudního exekutora: wr2y6rr;

 

– maximální velikost zprávy odesílané prostřednictvím datové schránky činí 20 MB;

 

– soudní exekutor je orgánem veřejné moci a datové zprávy se považují za doručené do jeho datové schránky okamžikem dodání;

 

– úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob; v takovém případě je nutné, aby podání nebo doručované listiny byly podepsány tak, jak stanoví zákon;

 

– podání učiněná prostřednictvím datové schránky jsou podání, která činí vlastník datové schránky – není tak možné např. z datové schránky zaměstnavatele účastníka exekučního řízení odesílat podání zamýšlená učinit účastníkem exekučního řízení.

 

Podání činěná elektronicky veřejnou datovou sítí prostřednictvím zpráv elektronické pošty (e-mailem)

 

– podání činěná e-mailem zasílejte na adresu e-podatelny: eupraha8(zavináč)eupraha8.cz;

 

– následná případná komunikace obsluhou e-podatelny může být prováděna z adresy podatelna(zavináč)eupraha8.cz;

 

– e-podatelna přijímá e-maily bez ohledu na to, zda jsou tyto zprávy podepsány zaručeným elektronickým podpisem či nikoliv;

 

– maximální velikost zprávy elektronické pošty činí 10 MB;

 

– podání ve věci samé učiněné e-mailem na adresu e-podatelny je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění v listinné podobě s podpisem podavatele, jinak se k takovému podání nepřihlíží; to neplatí pro podání podepsaná způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu;

 

– způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, postačí podepsat zprávu elektronické pošty, tj. samotnou e-mailovou zprávu – přílohy, obsahují-li podání ve věci samé, již není třeba takovým podpisem opatřovat za předpokladu, že se nejedná o přílohy (listiny), u nichž je takový podpis vyžadován právními předpisy (např. plná moc udělená zmocnitelem); obdobně není nezbytné opatřovat takovým podpisem běžná sdělení či podání nemající charakter procesního podání (informace o změně zaměstnání, sdělení plátce mzdy a jiného příjmu k provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů, dotazy k výši vymáhané povinnosti, ověření zúčtování provedené úhrady apod.);

 

– na doručené zprávy anonymní, zprávy bez uvedení věci, které se zpráva týká, nevyžádaná obchodní sdělení nebo spam, podání vulgární či urážlivá, nebo zprávy netýkající se věci vedené soudním exekutorem, nebude reagováno;

 

– poškozené e-maily nebo k nim přiložené listiny v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, zda a jaké obsahují podání, případně listiny v jiném počítačovém formátu než je uveden níže, se považují v souladu s ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, za nedodané a soudní exekutor je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

 

Podání učiněná elektronicky na technickém nosiči dat zaslaném poštovní přepravou či doručeném osobně do sídla exekutorského úřadu

 

– písemná podání učiněná na technickém nosiči dat zaslaném poštovní přepravou musejí být podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu;

 

– povolenými typy technických nosičů dat jsou CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660 a Flash Memory Drive se souborovým systémem FAT32 a NTFS.

 

Obecně k technickým požadavkům na počítačové formáty zpráv v elektronické podobě a jejich příloh

 

Vlastní elektronicky učiněná podání či jejich přílohy jsou soudním exekutorem přijímány zásadně v nešifrované a nekomprimované podobě v těchto běžných počítačových formátech:

 

PDF / PDF/A; TXT / RTF; DOC / DOCX; XLS / XLSX; ZFO; HTM, HTML; BMP, JPG, JPEG, TIFF, GIF, PNG.

 

Jak uvedeno shora, k elektronickým zprávám či elektronickým přílohám v jiném než zde uvedeném formátu, soudní exekutor nepřihlíží.

 

Obecně k požadavkům na elektronický podpis podavatele

 

Zaručený elektronický podpis, kterým podavatel opatřuje podání učiněné elektronicky, musí být založen na kvalifikovaném certifikátu, který vydal některý z níže uvedených akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb:

 

– První certifikační autorita a.s., IČO: 26439395, sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 – Libeň, 19000;

 

– Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, 22599;

 

– eIdentity a. s., IČO: 27112489, sídlem Vinohradská 184/2396, Praha 3, 13000.

 

Pokud je součástí jednoho podání více příloh v elektronické podobě, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním, a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

 

Pokud podání učiněné prostřednictvím elektronické podatelny není podepsáno způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, je potřeba jej doplnit nejpozději do 3 dnů předložením originálu nebo písemným podáním shodného obsahu. K podání, které nebylo ve stanovené lhůtě doplněno, se nepřihlíží. Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručené do elektronické podatelny podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, se doplňovat nemusí. Takové elektronické podání má stejné účinky jako podání písemné doručené v listinné podobě poštovní přepravou nebo učiněné prostřednictvím datové schránky.

 

e-Podatelna provádí kontrolu, zda Vaše zpráva

 

– je čitelná, resp. zda se lze uživatelsky vnímatelným způsobem seznámit s jejím obsahem;

 

– neobsahuje škodlivý kód;

 

– obsahuje základní náležitosti podání ve smyslu § 42 odst. 4 o.s.ř., včetně toho, zda je podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

 

V případě, že Vaše zpráva:

 

– není čitelná, je poškozená, nebo se uživatelsky vnímatelným způsobem nelze seznámit s jejím obsahem, nebude zpracována;

 

– obsahuje škodlivý kód, nebude zpracována;

 

– není podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a obsahuje-li podání ve věci samé, musí být doplněna nejpozději do 3 dnů předložením originálu nebo písemným podáním shodného obsahu.

 

Obecně k oblasti doložení plných mocí k zastupování účastníků exekučních řízení, požadavkům na jejich formální stránku a způsob doručení

 

Každý, kdo v exekučním řízení vystupuje jako zástupce účastníka exekučního řízení, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

 

Soudní exekutor upozorňuje, že v souladu s § 24 odst. 1 o.s.ř. zvoleným zástupcem může být pouze fyzická osoba. V exekučním řízení nelze udělit plnou moc právnické osobě, pokud se nejedná o případy uvedené v ustanovení § 26 a § 26a o.s.ř.

 

Plná moc předložená soudnímu exekutorovi musí obsahovat podpis účastníka exekučního řízení jakožto zmocnitele.

 

Podpisy na písemné plné moci, na odvolání plné moci nebo na její výpovědi nemusí být úředně ověřeny, pokud to nestanoví zákon nebo nerozhodl-li soudní exekutor jinak.

 

V případě, že má zmocněnec v rámci exekučního řízení učinit úkon za více účastníků exekučního řízení současně, je třeba, aby byla zmocněncem předložena plná moc od každého z účastníků, za nějž takový úkon činí.

 

Plnou moc je nutné předložit soudnímu exekutorovi v písemné podobě, a to buď v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

 

Plnou moc v elektronické podobě je možné soudnímu exekutorovi účinně předložit pouze tehdy, je-li podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a to zmocnitelem – účastníkem exekučního řízení.

 

Soudní exekutor neakceptuje prosté kopie plných mocí, a to ani v elektronické podobě (prostý scan), když se plně uplatní § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Procesní plnou moc i plnou moc jen pro určité úkony může účastník exekučního řízení udělit zvolenému zástupci i ústně do protokolu.

 

Odvolání plné moci účastníkem exekučního řízení nebo její výpověď zástupcem jsou vůči soudnímu exekutorovi účinné, jakmile mu byly účastníkem exekučního řízení nebo zástupcem oznámeny; vůči jiným účastníkům exekučního řízení jsou účinné, jakmile jim byly oznámeny soudním exekutorem.

 

Zvolí-li si účastník exekučního řízení jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci.

 

Soudní exekutor výslovně upozorňuje, že jednotliví účastníci exekučního řízení mohou činit úkony za jiného účastníka jen tehdy, je-li jim udělena plná moc.

 

V podrobnostech provozu e-podatelny odkazujeme zejména následující právní předpisy:

 

– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 

– zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;

 

– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

 

– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 

– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

 

– zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

 

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

 

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;

 

– vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

 

KONTAKTY

 • Adresa:
  •  Kodaňská 1441/46
  • 101 00 Praha 10
  • Objekt 4D Center
  • Budova B, 5. patro
 • Telefon: +420 224 262 828-9, + 420 775 250 086
 • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
 • ID datové schránky: wr2y6rr
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00

POKLADNÍ HODINY

Pracovní dny: 08:00 – 16:00