Ochrana osobních údajů účastníků řízení a třetích osob

Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), poskytuje na základě čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR účastníkům exekučního řízení a třetím osobám, jejichž práva či oprávněné zájmy mohou být dotčeny v rámci provádění exekuce, (dále jen „subjekty údajů“) a zároveň osobní údaje týkající se subjektů údajů byly soudním exekutorem získány od těchto subjektů údajů, následující informace:

 • správcem osobních údajů je soudní exekutor;
 • kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz;
 • účelem zpracování osobních údajů je řádné vedení exekučního řízení a následně provedení exekuce dle exekučního řádu;
 • zpracování osobních údajů je zákonné dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • případnými příjemci osobních údajů mohou být osoby či instituce, kterým je soudní exekutor dle exekučního řádu, občanského soudního řádu nebo dle jiných právních předpisů povinen doručit rozhodnutí, opatření či jinou písemnost v rámci exekučního řízení či exekuce, popř. vůči nimž je soudní exekutor povinen za pomoci osobních údajů doložit a specifikovat své oprávnění k provádění konkrétní exekuce;
 • doba uložení osobních údajů se řídí obecnými právními předpisy o archivnictví a kancelářským řádem vydaným Exekutorskou komorou České republiky, kdy skartační lhůta činí pro listiny vzniklé v exekučním řízení, které jsou zároveň veřejnými listinami, 50 let od počátku roku následujícího po roce, v němž byl exekuční spis uložen do spisovny, a pro ostatní listiny vzniklé z činnosti soudního exekutora 10 let od počátku roku následujícího po roce, v němž byl exekuční spis uložen do spisovny;
 • subjekt údajů je oprávněn proti zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, web: uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID DS: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz;
 • poskytování osobních údajů v rámci a pro účely exekučního řízení a exekuce je zákonným požadavkem a subjekt údajů je povinen v zákonem předvídaných případech tyto poskytnout, přičemž jejich neposkytnutí může mít za následek nemožnost v exekučním řízení či v exekuci řádně pokračovat, popřípadě, pokud by osobní údaje byly pro vedení exekuce nezbytné a byly by naplněny zákonné podmínky, mohla by být subjektu údajů za jejich neposkytnutí udělena pořádková pokuta.

 

Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, na základě čl. 12 odst. 1 a čl. 15, čl. 16, čl. 18, čl. 19 a čl. 21 GDPR subjektům údajů sděluje následující:

 • Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 • Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 • Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Exekuční řízení a exekuce

Mgr. Pavel Preus, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, po pověření věcně a místně příslušným soudem v rámci exekučního řízení provádí státem aprobovaný nucený výkon rozhodnutí – exekuci. Exekuční řízení lze zahájit na základě exekučního titulu, jímž je zejména:

 • vykonatelné rozhodnutí soudu (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, rozsudek, usnesení o schválení smíru, směnečný platební rozkaz),
 • vykonatelný rozhodčí nález,
 • exekutorské a notářské zápisy obsahující doložku se svolením k přímé vykonatelnosti,
 • vykonatelná rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy.

Exekuce se provádí zákonem definovanými způsoby. Pro vymožení peněžitého plnění (splnění peněžité povinnosti) lze exekuci vést těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (z účtu povinného, jiné pohledávky),
 • postižením majetkových práv povinného,
 • správou nemovitých věcí,
 • prodejem movitých věcí,
 • prodejem nemovitých věcí,
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech (pouze na návrh),
 • postižením závodu,
 • pozastavením řidičského oprávnění (pouze v případě vymáhání dlužného výživného pro nezletilé dítě).

Pro splnění nepeněžité povinnosti lze exekuci vést (dle povahy povinnosti):

 • vyklizením,
 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a výkonů.

KONTAKTY

 

 • Adresa:
  •  Kodaňská 1441/46
  • 101 00 Praha 10
 • Telefon: +420 224 262 828-9, + 420 775 250 086
 • E-mail: eupraha8@eupraha8.cz
 • ID datové schránky: wr2y6rr
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: gdpr@eupraha8.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Středa: 08:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00

POKLADNÍ HODINY

Pracovní dny: 08:00 – 16:00